Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

23. neděle v mezidobí B

Jean Colombe: Kananejská žena
Publikováno: úterý, 1. září 2009 @ 14:18:53

Texty: Př 22,1-2.8.9.22.23; Ž 125; Jk 2,1-10.14-17; Mk 7,24-37. Liturgická barva: zelená. Evangelijní text odpovídá perikopě pro 12. neděli po sv. Trojici podle starocírkevních perikop.

Vstupní antifona

Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

Kolekta

Živý Bože,
otevři náš sluch a uvolni naše jazyky,
abychom naslouchali evangeliu tvého Syna
a hlásali je dále ke tvé cti a ke spáse světa.
O to tě prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál


nebo

Pane Ježíši Kriste,
ty rozbíjíš pouta, která nás svazují,
a otevíráš nám uši a ústa.
Prosíme tě:
Osvobod nás od nás samých a otevři nás pro druhé,
abychom tě ve tvé církvi chválili a oslavovali.
Tobě buď sláva navěky.

nebo

Pane, náš Bože,
jedině ty můžeš uzdravit a zachránit náš život.
Proto tě prosíme:
Otevři naše uši,
abychom slyšeli tvé svaté slovo,
a rozvaž nám ústa,
abychom se připojili k chvalozpěvu vykoupených.
Tobě buď sláva navěky.

EA


Zpěv před evangeliem

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. Aleluja.

nebo

Haleluja
I uslyší v onen den hluší slova knihy
a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Iz 29,18

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 236

Nad dary

Dobrý Bože,
ty jsi nasytil svůj lid na poušti manou
a dal jsi vytrysknout vodě ze skály.
Ty chceš u stolu tvého Syna nasytit i nás.
Přijmi dary, které jsme připravili pro tuto hostinu
skrze Krista, našeho Pána.

Preface a Postsanktus

Otče, vzdáváme ti díky s tvým Synem Ježíšem:
Vždyť tys nás stvořil,
voláš nás, abychom žili pro tebe
a ve vzájemné lásce.
Můžeme se setkávat a mluvit spolu
Tvou zásluhou se můžeme rozdělit o své nesnáze
i o svou radost.
Jsme šťastni, Bože, náš Otče,
že ti můžeme společně za to všechno děkovat.
A proto s těmi, kdo v tebe věří,
s anděly a svatými tě chválíme
a zpíváme (voláme):
Svatý, svatý, svatý...

Ano, jsi svatý, Bože, jsi k nám dobrý
a jsi dobrý ke všem lidem.
Chceme ti děkovat za to,
že tvůj Syn Ježíš přišel k lidem,
kteří se od tebe odvracejí
a nedokážou se shodnout.
Duchem svatým nám otvírá oči a uši
a přetváří naše srdce:
proto se dokážeme mít rádi a uznáváme,
že ty jsi náš Otec a my tvoje děti.
On, Ježíš Kristus nás teď shromažďuje
kolem tohoto stolu,
na nějž jsme přinesli své dary.

Po přijímání

Dobrý a věrný Bože,
v hostině svého Syna nám stále znovu dáváš podíl
na životě budoucího světa.
Děkujeme ti za to a prosíme tě:
Ať Duch, kterého jsme přijali,
v nás udržuje živou naději
a přivádí nás ke skutkům lásky,
dokud nezavršíš své stvoření
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál


Písně

EZ 422, 442
DEZ 680, 67524. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události