Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

18. neděle v mezidobí A

Autor: Marek P. Lukášek
Publikováno: čtvrtek, 31. červenec 2008 @ 11:12:48

Texty: Gn 32,23-32; Ž 17; Ř 9,1-5; Mt 14, 13-21. Liturgická barva: zelená.

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

            I s tebou.

Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, praví apoštol, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží.

 

uvedení

            Dnes je 11. neděle po Trojici...

 

Píseň

438  Přišli jsme ó Ježíši

 

Kyrie

Chceme naslouchat Božímu slovu a také slavit večeři Páně. Proto prosme: Pane, smiluj se.

 

sbor: Pane, smiluj se.

 

Vždyť Bůh se s námi setkává ve své velké laskavosti, proto prosme: Kriste, smiluj se.

 

sbor: Kriste, smiluj se.

 

Protože před jeho tváří poznáváme, že nás leccos odděluje od evangelia a nebeského království, prosme: Pane, smiluj se.

 

sbor: Pane, smiluj se.

 

Gloria

            např. zpěv z Taizé

 

Kolekta

Modleme se: (ticho)

Pane Ježíši,
ty utišuješ naši touhu po životě.
Od tebe samého pochází chléb, který zahání hlad.
S vděčností přijímáme tvé dary.
Osvoboď nás k ochotě navzájem se o ně sdílet
a vzdávat čest našemu Bohu po všecky věky věků.
Amen.

nebo

Hospodine, náš Bože,
pokrýváš své stvoření hojností
a tvá štědrost zaplavuje svět dobrotou.
Probuď v nás hlad po pokrmu,
který nasycuje tělo i duši
a tímto pokrmem nasyť celý hladovějící svět
skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho spasitele a Pána.
Amen.
(ELCA)

nebo

Milující Otče,
tvůj drahý Syn Ježíš Kristus sestoupil z nebe
aby se stal pravým chlebem
který dává život světu.
Dávej nám tento chléb, aby on mohl žít v nás
a my v něm.
Neboť on žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i na něky.
Amen.
(LCA)

1. Čtení

            Gn 32,22 – 31 (Jákob zápasí s Bohem)

 

Žalm

613  Oči všech se upírají

 

2. Čtení

Ř 9,1 – 15 (Zármutek z Izraelců)

 

Haleluja

            163 Hospodin sám

 

Evangelium

            Mt 14,13 – 21 (Nasycení pěti tisíců)

 

Kázání

 

postludium

            varhanní hudba k meditaci

 

Vyznání vin

Vyznejme nyní společně před tváří Hospodina, že jsme zhřešili myšlenkami, slovy i skutky. Neboť vlastními silami se od svého hříchu nedokážeme osvobodit. Proto přijměme útočiště v Božím milosrdenství, žádejme smilování pro zásluhu Kristovu a prosme: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

 

Sbor: Bože, smiluj se nade mnou hříšným.

 

Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi, odejmi od nás naše viny a doveď nás do života věčného. Amen.

 

Credo

Milé sestry a milí bratři, vyznejme nyní všichni společně apoštolskou víru, k níž se hlásíme v jednotě s křesťany všech generací a národů:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

 

Přímluvy

Náš Pán Ježíš Kristus vidí potřeby zástupu. Přednesme mu i my potřeby své, celého světa a zvláště těch kteří jsou v nouzi. Pane Ježíši Kriste:

  • Prosíme tě za tvoji církev a její služebníky. Ať jsou věrnými správci tvých darů evangelia a svátostí, kterými chceš přivést k sobě všechny lidi. Dej své církvi odvahu, ať nikdy nemalomyslní, i když má k šíření tvého díla jen skromné prostředky. K tobě voláme...
  • Prosíme tě za svět a spravedlnost v něm. Prosíme tě za lidi, kteří žijí v přebytku a utrácejí za zbytečnosti, které stejně nenaplní jejich život. Prosíme tě za lidi, kteří žijí v nedostatku a každodenní starosti o potravu a přístřeší odvádějí jejich pozornost od tebe a tvého království. K tobě voláme...
  • Prosíme tě, abys pohlédl i na náš zástup a uzdravil v něm každou nemoc a bolest těch, kdo mezi námi trpí. Připomínáme ti zvláště N.N. i všechny ostatní, kteří tvoji blízkost potřebují zvláště naléhavě. K tobě voláme...
  • Prosíme tě i za společenství tohoto sboru, ať se v něm setkáváme s tebou – Chlebem života – a ať z něj umíme dávat jíst i ostatním kolem nás. K tobě voláme...

Veď nás, Pane Ježíši, v důvěře ve tvou pravdu a utvrzuj nás v ní svým svatým Duchem. Neboť ty spolu s ním a se svým Otcem žiješ a život dáváš na věky věků.
Amen.

 

sbírka v předehře písně

Přinášení darů

 

Píseň před večeří Páně

308,1 – 6  Jezu Kriste štědrý kněže

 

Nad dary

Bože, přijmi od nás dary chleba a vína a dej, ať se v nich smíme setkat s Beránkem, který na sebe vzal hříchy světa, i naše hříchy, s Ježíšem Kristem, naším Pánem.

 

Preface

Pán s vámi.

           

I s tebou.

 

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

 

Máme je u Pána.

           

Vzdávejme mu díky.

           

Je to důstojné a spravedlivé.

 

Je to důstojné a správné, a je to naše poslání a radost, abychom ti, věčný trojjediný Bože stále vzdávali díky a chválili tě.

Vždyť tys nás stvořil svým oživujícím slovem a zachránils nás životem, smrtí a vzkříšením svého Syna. Svým Duchem jsi nás povolal do společenství svatých; proroků a apoštolů, matky Páně a všech věrných žen i mužů, kteří nás již předešli k tobě.

Proto tě chválí nebeské zástupy, k jejichž jásotu smíme připojit i naše hlasy a zpívat:

 

Sanctus (zpěv EZ 159)

Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh. Plné všecko nebe, plná země tebe.

 

Ustanovení

Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy:

Vezměte a jezte. To je † mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl:

Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva † v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

 

Tajemství víry

Kdykoli jíme tento chléb a pijeme tento kalich, tvou smrt zvěstujeme a na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

 

Epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

 

Otče náš

Otče náš...

 

Pozdravení pokoje

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

 

Beránek Boží (zpěv EZ 322)

Ó Beránku nevinný, jenž za nás na kříži umřel, náš rukojmě jediný, trpělivost velikou´s měl. Na sebe´s hříšných mzdu vzal, by žádný z nás nezoufal. Smiluj se nad námi, ó Jezu, ó Jezu.

 

Pane, nejsem hoden,

abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

 

Pozvání

A nyní již pojďte, neboť připraveno jest všecko.

Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila.

 

Po přijímání

Bože, náš Otče, děkujeme ti, že jsi nás u stolu svého Syna spojil do společenství lásky. Dej, ať je tvá církev věrná tvému slovu, obnovuje se v Kristu a sjednocuje v Duchu svatém skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

 

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh, Otec, Syn i Duch svatý!

Amen.

Jděte v pokoji a služte Pánu.

 

Ohlášení

           

Závěrečná píseň

            448 Sláva buď tobě, Bože náš24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události