Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Pohřeb (TP)

Publikováno: pondělí, 9. říjen 2006 @ 22:39:14

Ritus pohřbu zaslaný Tomášem Pavelkou (formulář určen do obřadní síně).

Introitus: Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. … Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.

Pozdrav: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Amen

Vstupní modlitba: Všemohoucí Bože, náš laskavý Otče! Přiviň nás nyní do své náruče a utěš nás v našem zármutku. Nežádáme, abychom nebyli smutní, vždyť se máme rozloučit s naší sestrou. Ale probuď v našem srdci vděčnost za její život a dej nám pozvednout hlavu ke světlu vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

(hudba)

Poslyšme slova našeho Pána o vzkříšení:

Marek 12,18-27

KázáníPíseň EZ 558

Povstaňme k modlitbě Páně:

Otče náš, který jsi v nebesích,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi,

chléb náš vezdejší dej nám dnes

a odpusť nám naše viny,

jakož i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Nebo´t tvé jest království, i moc, i sláva na věky.

Amen.

Pochování: Ježíš Kristus praví: Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

Věčný Bože, tobě poroučíme sestru N. v jisté a pevné naději odpuštění vin a vzkříšení k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

Poděkování: Vám všem, kteří jste svou přítomností v tomto pohřebním shromáždění projevili úctu k zesnulé a lásku k jejím pozůstalým, jménem její rodiny za tuto službu děkuji.

Požehnání: Přijměte požehnání: Milost Pána Ježíše se všemi.

píseň EZ 50418. září 2019
středa po 13. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Září >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Nadcházející události