Synod ČCE o Večeři Páně dětem

Autor:
Publikováno:

18.-21. května 2006 proběhlo v Praze 4. zasedání 31. synodu ČCE, které se dotklo také některých liturgických otázek.

Stanovisko Coeny

K probíhajícímu vnitrocírkevnímu rozhovoru o otázce vysluhování sv.večeře Páně dětem a nekonfirmovaným zaujímá Evangelická liturgická iniciativa Coena toto stanovisko:

Domníváme se, že není závažných teologických námitek proti možnosti podávat (formou věku přiměřenou - např. pomocí vinného nápoje neobsahujícího alkohol -, přesto však zachovávající hmotnou stránku znamení, t.j. chléb a víno) sv. večeři Páně dětem, které o ni projeví zájem.

Zásadním důvodem pro jsou Spasitelova slova: Nebraňte dětem jít ke mně (Mt 19:14), opřená o zaslíbení vlastnického podílu na Božím království, jehož předjímkou je také účast na Kristově stolu.

Kázeňským hlediskem přijímajícího je pak schopnost rozlišovat chléb a víno jako tělo a krev našeho Pána (1 K 11:29), což však není totožné s přijetím plného objemu katechizmové nauky během konfirmační přípravy, jelikož svátostné znamení působí jinými než rozumově-pojmovým prostředky. Držíme-li se teologické zásady „milosti předcházející“, ztrácí současný obyčej opodstatnění tím více. Uvolnění vazby tzv. „připouštění“ k večeři Páně na konfirmaci by v budoucnu umožnilo zamyslet se také nad podobou a načasováním samotné konfirmace.

Předkládáme k úvaze, zda by v tomto případě nebylo vhodnější následovat římsko-katolický obyčej orientačního věku cca 7 let s možnostmi posunu oběma směry u daného jednotlivce na základě pastýřského uvážení (rozlišení upřímné, byť dětské, touhy od pouhé snahy po napodobení okolí). Upozorňujeme v této souvislosti i na zvyklosti jiných církví (pravoslavné, u nás kdysi husitské), které také dětem vysluhují.

V každém případě navrhujeme Synodu ČCE, aby v této věci učinil následující kroky: 

- v Řádu sborového života upravil znění článků týkajících se přistupování ke sv. večeři Páně (ŘS  2:9, 7:6 atd.) ve smyslu rozvolnění vazby konfirmace a prvního přistoupení ke slavení sv. večeře Páně

- pravomoc rozhodnout, zda vysluhovat nebo nevysluhovat sv. večeři Páně dětem, svěřil do pravomoci staršovstva daného farního sboru; staršovstva by však měla přihlédnout k doporučením teologického odboru při Synodní radě ČCE

- uvedl v život v rámci církve teologický rozhovor o této otázce (nejlépe v rámci širšího rozhovoru o sv. večeři Páně vůbec) i o otázce konfirmace.

18. května 2005

Návrh Marka P. Lukáška na Synod ČCE

Konvent Libereckého seniorátu žádá synod ČCE, aby umožnil vysluhování VP dětem tam, kde to staršovstvo farního sboru dovolí.

Zdůvodnění:

  1. Pokřtěné děti by v ČCE měly mít možnost přístupu k VP tam, kde to sbory umožní.

  2. Důvodem je skutečnost jejich křtu - jestliže křtíme děti, aniž bychom se jich ptali na jejich víru, pak nelze pokřtěným dětem upírat VP tam, kde se jich skutečně - v liturgii přípravy VP - můžeme zeptat. Pokud bychom chtěli důsledně uplatňovat princip, že víra má být vyjádřena zrale a odpovědně, museli bychom přitakat k baptistické nauce o křtu pouze dospělých.

  3. V praxi lze vycházet z analogie se křtem. Při křtu dětí jsou ručiteli víry rodiče. Při VP podobně mohou děti v předkonfirmačním věku přistupovat spolu se svými rodiči, kteří jsou pro sbor opět garanty opravdovosti víry dětí. V některých našich sborech se to již dlouhá léta děje tak, že vysluhující podává chléb do rukou rodičů a ti ho předávají svým dětem - tímto aktem se bere vážně skutečnost, že přijímající dítě ještě není plnoprávným - dospělým - členem sboru. Problém podávání vína lze řešit buď kalichem s vinným moštem nebo prostě podávat "pod jednou", neboť i podle evangelické věrouky je Kristus plně přítomen v obou částech eucharistie. Konfirmace by pak nebyla završena "prvním přijímáním", nýbrž prvním samostatným přijímáním. Ostatně cílem konfirmace není umožnění přístupu ke svátosti, nýbrž utvrzení ve víře a připomenutí křtu tomu, kdo je na prahu dospělosti.

Podává:

Marek Pompe Lukášek, farář v České Lípě