Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

22. neděle v mezidobí C

Publikováno: čtvrtek, 30. srpen 2007 @ 14:19:05

Připraveno dle Agendy ČCE. Modlitby vycházejí ze Starokatolického misálu. Písně číslovány podle Evangelického zpěvníku s Dodatkem.

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

uvedení

píseň

680 Nás zavolal jsi Pane

confiteor

Pokořme se před svatým Bohem a v tichostí srdcí mysleme na svá provinění. ---

Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Jestliže tomu tak při vás je, potvrďte nahlas: Vyznáváme.

Vyznáváme.

Předstupujeme před tebe, Bože, s nadějí odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ, neboť věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte hlasitě: Věříme.

Věříme.

Pamětlivi napomenutí Páně odkládáme nyní hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme společně: Odpouštíme.

Odpouštíme.

Kdokoli takto vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze lásku Kristovu odpuštění hříchů.

gloria

Např. dle zpěvníku Svítá

kolekta

Bože, s úžasem poznáváme, že tvoje měřítka jsou často úplně jiná než naše. Zbav nás povrchních hodnocení, vypočítavosti a hledání nejsnadnějších cest. Nauč nás pokoře a připomínej nám, že Ježíšovo místo bylo vždy na straně slabých a bezvýznamných, uražených a ponížených. Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista, tvého syna a našeho Pána a Spasitele, který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

1. čtení

Př 25,6 – 7

píseň

613 Oči všech se upírají

2. čtení

Žd 13,1 – 8. 15 – 16

píseň

443 Přijď, králi věčný náš

evangelium

Lk 14,1. 7 – 14

kázání

Modlitba po kázání s úvodem k vyznání víry

credo

Vyznejme společně obecnou křesťanskou víru: Věřím..

přímluvy

nad dary

Bože, dárce všeho dobrého, všechno, co máme, je ve skutečnosti od tebe, a přesto přicházíme s dary a modlitbami před tvoji tvář. Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.

sbírka

během písně se koná sbírka a děti přinášejí chléb a víno

píseň

504 Tak, jaký jsem

preface

Pán s vámi.

I s tebou.

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Je to dobré a spravedlivé, abychom ti, Otče na nebesích, děkovali a se vším, co žije, tě chválili skrze našeho Pána, Ježíše Krista. On s námi zakusil těžkosti života i temnotu světa a smrti; ale ty jsi ho vzkřísil k novému životu. Díky němu jsme se stali novým stvořením, překonáváme strach a připravujeme cestu pro jeho návrat ve slávě. Skrze něj chválíme nyní a vždycky tvé slitování a se sbory andělů a se všemi věrnými, kteří a které jsou v tvé slávě, voláme:

sanctus

(EZ 159) Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe.

ustanovení

(1K 11, ČEP)

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl:

Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. +

Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl:

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. +

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království.

otčenáš

pozdrav pokoje

agnus dei

Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

non sum dignus

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

přijímání

modlitba po přijímání

Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, vykonal jsi na nás veliké věci. Děkujeme ti za společenství této hostiny. Dej, ať nikdy neztratíme, co jsi nám dal ve svém Synu a ať smíme být přitom, až znovu vše obnovíš v Kristu, našem Pánu.

požehnání

Hospodin ti požehnej a opatruj tě.

Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv.

Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem.

Jděte v pokoji!

ohlášení

píseň

648 Kristus je má síla

 
Na úterý 4. září připadá památka úmrtí Alberta Schweitzera, německého bohoslovce, misionáře, filosofa, varhanního virtuóza a lékaře. Roku 1913 z vlastních prostředků založil v afr. Lambaréné nemocnici, kterou financoval z darů, a z prostředků, které získával prostřednictvím koncertů, na nichž interpretoval varhanní skladby J.S. Bacha. Albert Schweitzer zemřel r. 1965.19. květen 2019
4. neděle po Velikonocích
Dominica IV. post Pascha (Cantate)
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Květen >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Nadcházející události