Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

10. neděle v mezidobí C / 1. po sv. Trojici

Publikováno: čtvrtek, 7. červen 2007 @ 14:24:11

Připraveno s použitím Agendy ČCE, Evangelisches Gottesdienstbuch a Starokatolického misálu. Písně dle Evangelického zpěvníku s Dodatkem, dále užit zpěvník Svítá.

liturgická barva: zelená

pozdrav

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi.

I s tebou.

introit

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. (Ž 30)

uvedení

píseň

vyznání vin

Pokořme se před svatým Bohem a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, sestry a bratři, své vyznání hlasitým Vyznáváme.

Vyznáváme.

A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte hlasitě: Věříme

Věříme.

Pamětlivi toho, že Bůh v nám Kristu odpustil, odkládáme hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejte s důvěrou v pomoc Ducha svatého hlasitě: Odpouštíme.

Odpouštíme.

Spolehněme cele na Boží lásku! Milosrdenství Hospodinovo nad tebou od věků až na věky!

gloria

např. zpěv z Taizé, zpěvník Svítá 449

 

kolekta

Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi Bohem živých a ne Bohem mrtvých. Naplň nás svým životodárným Duchem a pomoz nám žít ve spravedlnosti, v míru a v souladu s tvým stvořením. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

vstupní čtení

1. Královská 17,17 – 24

žalm

zpívaný, nejlépe Ž 30

epištola

Ga 1,11 – 24

haleluja

např. 663 refrén

evangelium

L 7,11 – 17

kázání

credo

přímluvy

píseň

preface

Pozdvihněme svá srdce k Pánu.

Máme je u Pána.

Vzdávejme mu díky.

Je to důstojné a spravedlivé.

Opravdu je důstojné a správné, abychom ti, Bože, děkovali a s celým stvořením tě chválili. Neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a tvoji jsme a každý den znovu zakoušíme tvou lásku. Již v tomto životě nám dáváš svého svatého Ducha jako zárukou věčného života a věčné slávy. Skrze něj jsi vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, a tak jsi nám dal naději, že i my z mrtvých vstaneme. Proto se připojujeme k chvalozpěvu celého vesmíru a se vším, co jsi stvořil, s proroky a apoštoly, matkou Páně a všemi, kdo nás předešli k tobě, radostně zpíváme:

sanctus

(zpěv EZ 159,3) Svatý, svatý, svatý, světem neobjatý, Hospodin zástupů, aniž jiný jest Bůh; plné všecko nebe, plná země tebe.

 nad dary

Svatý Bože, ve slavnosti těchto tajemství konáme, co nám tvůj Syn uložil. Dej, ať tě chválíme a velebíme, a tak přijímáme tvou spásu, skrze Krista, našeho Pána.

ustanovení

Pán Ježíš, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. +

Stejně vzal po večeři i kalich, a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku. +

epikléze

Duchu svatý, učiň nás v jedno tělo s Kristem. Dej, ať zůstáváme účastníky těla Kristova až do onoho dne, kdy s ním budeme večeřet v jeho království. Amen.

otčenáš

pozdrav pokoje

agnus dei

(zpěv EZ 322,1) Ó Beránku nevinný, / jenž za nás na kříži umřel, / náš rukojmě jediný, / trpělivost velikou´s měl. / Na sebe´s hříšných mzdu vzal, / by žádný z nás nezoufal. / Smiluj se nad námi, / ó Jezu, ó Jezu.

nejsem hoden

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

pozvání

Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.

přijímání

 

modlitba

Dobrý Bože, děkujeme ti: V hostině svého Syna jsi nás obdaroval božským životem. Dej, ať v této svátosti stále znovu poznáváme tvou lásku a žijeme z její síly. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

požehnání

Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Jděte ve jménu Páně!

ohlášení

píseň24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události