Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Neděle svaté Trojice B

 Nikodém na návštěvě u Krista (John   La Farge 1880. Smithsonian American Art Museum, http://nmaa-ryder.si.edu)
Publikováno: pátek, 5. červen 2009 @ 22:48:04

Lat. Trinitatis. Texty: Iz 6, 1-8; Ž 29; Ř 8,12-17; J 3,1-17; liturgická barva bílá.

Připomínka křtu jako Confiteor a Kyrie

Ježíš řekl Nikodémovi, že nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Ve svátosti křtu nás Bůh přijal za vlastní a vložil do našich srdcí Dcuha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Rozpomeňme se nyní na svůj křest a vyznejme:

Milostivý Bože, děkujeme, že jsi ve křtu přijal za vlastní,
a vyznáváme, že jsme smlouvu svatého křtu mnohokrát porušili tím, co špatného jsme udělali,
i tím, co dobrého jsme vykonat opomněli.
Proto tě prosíme: smiluj se nad námi, odpusť nám a obnov nás!

Pane smiluj se.
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

Slovo milosti

Byli jsme křtem spolu s Kristem pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. (Ř 6,4)

Kolekta

- luterská (EA)

Bože, Stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem celého vesmíru.
Byl jsi mezi námi přítomen v podobě člověka
a ve svém Synu Ježíši Kristu
jsi sdílel náš život a naši smrt -
ty, který jsi Bohem nade všechno.
Tvůj Duch přebývá mezi námi a udržuje nás při životě.
Dej, aby tvá láska, tvá laskavost, tvé slitování
vstoupily do našeho života.
Přijď tvé království.

- starokatolická:

Bože, stvořiteli nebe a země,
ty jsi Pánem vesmíru.
Ve svém Synu Ježíši Kristu
jsi s námi sdílel náš život i naši smrt.
Tvůj Duch žije v nás a udržuje nás při životě.
Dej, ať tvá láska, tvé přátelství a tvé smilování
získají v našem životě prostor.
Ať přijde tvé království.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna, našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Texty

Iz 6, 1-8; Ž 29; Ř 8,12-17; J 3,1-17

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Přímluvy

z břevnovského kláštera (Jan Rückl)

Nad dary


Živý Bože,
přijmi naše dary a modlitby.
Pomoz nám, poslouchat tvé slovo
a tak získat podíl na tvém božském životě
skrze Krista, našeho Pána.

Preface


Ano, svatý Bože,
je spravedlivé ti děkovat,
a je dobré tě chválit.
Ty jsi zdroj a počátek  všeho života.
Ty jsi nás stvořil, vykoupil a posvětil.
Uctíváme tvou božskou velikost
a klaníme se před nevyzpytatelným tajemstvím
tvého bytí v Trojici.
Chválíme tě s celým tvým stvořením
a připojujeme se ke chvalozpěvu tvých andělů a svatých,
kteří bez přestání volají:

Starokatolický misál

Po přijímání

Svatý, Trojjediný Bože, Otče milosrdenství,
Vykupiteli všech lidí a Utěšiteli zarmoucených:
Děkujeme ti za dary,
které jsme přijali u tvého stolu,
a prosíme tě:
Posilni jimi náš život,
abychom tě oslavovali svým myšlením i jednáním.
Tobě buď sláva navěky.

EA

Poslání

Usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha,
spojeni svazkem pokoje.
Jedno tělo a jeden Duch,
k jedné naději jste byli povoláni,
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
jeden Bůh a Otec všech,
který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Ef 4,3-6)

Písně


DEZ 687 (Kyrie)
EZ 158, EZ 157 nebo DEZ 604 (Gloria)
EZ 156, DEZ 641, DEZ 678 (tematické písně)
EZ 419 (po požehnání)5. červen 2020
svatodušní kvatembrový pátek
Feria VI. Quatuor Temp. Pentecostes
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Červen >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Nadcházející události