Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

32. neděle v mezidobí A

Přispěvatelé: Martin Grombiřík
Publikováno: středa, 5. listopad 2008 @ 09:30:58

Texty: Joz 24,1-3a.14-25 / Mdr 6,12-16 / Am 5,18-24; Ž 78 / Mdr 6,17-20 / Ž 70; 1 Te 4,13-18; Mt 25,1-13. Liturgická barva: zelená.

Úvod

Poslední tři neděle liturgického roku obracejí nás pohled k věčnosti. S ekumenickým lekcionářem procházíme 25. kapitolu Matoušova evangelia (podobenství o družičkách, podobenství o hřivnách a o posledním soudu). Evangelium dnešní neděle odpovídá starocírkevní perikopě pro poslední neděli liturgického roku.

Uvedení do liturgie může znít například:

Poslední neděle liturgického roku obracejí náš pohled k posledním věcem člověka a světa. Chceme se vystavit naší smrtelnosti a Boží věčnosti, abychom věděli, co máme dnes činit a kam nasměrovat svůj život.

Vstupní antifona

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine.

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, s důvěrou přicházíme k tobě.
Pane, smiluj se.

Ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi.
Kriste, smiluj se.

Dej, ať na sobě poznáváme moc tvé smrti a tvého
vzkříšení.
Pane, smiluj se.

Kolekta

- starokatolická:

Bože, příteli života,
nezanechal jsi Ježíše, svého Syna, ve smrti
a ve spojení s ním chceš vést k životu i nás.
Dej nám bdělá srdce,
aby, až jednou přijde, nás nenašel spící,
Tvůj Syn, Ježíš Kristus, náš Pán a bratr,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.

- luterská:

Věčný Bože,
v Ježíšovi jsi učinil počátek nového světa,
ve kterém vládne spravedlnost a láska.
Prosíme, zahrň nás a naše životy do příchodu svého království.
Tobě buď sláva navěky.

- LCA:

Nebeský Otče,
zachovej nás bdící a ostražité
když čekáme na příchod tvého Syna a našeho Pána.
Když stojí u dveří a tluče,
ať nás nenalezne spící
v bezstarostnosti a hříchu,
ale bdící v naději a radosti,
abychom s tebou mohli žít navěky.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

nebo

Probuď nás, Pane,
abychom, až tvůj Syn přijde,
byli připraveni přijmout jej s radostí
a sloužit mu s čistým srdcem.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.

- ELCA:

Bože spravedlnosti a lásky,
osvěcuješ naši cestu životem
slovy svého Syna.
Udržuj nás bdící a dávej nám světlo,
abychom dobře viděli tvoji vůli
i potřeby druhých lidí.
Skrze Ježíše Krista,
našeho Pána a Spasitele.
Amen.

nebo

Pane,
až přijde den hněvu,
nemáme jinou naději než tvoji milost.
Zachovej nás bdící v posledních dnech
aby se naplněním naší naděje
stala radost u svatebního stolu
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.

Texty: Joz 24,1-3a.14-25 / Mdr 6,12-16 / Am 5,18-24; Ž 78 / Mdr 6,17-20 / Ž 70; 1 Te 4,13-18; Mt 25,1-13.

Přímluvy

Agenda ČCE II, str. 274

nebo

Pozdvihněme své oči ke Kristu jako služebníci ke svému pánovi a prosme za potřeby naše i všech lidí.

  • Děkujeme ti, že nejsme předurčeni k hněvu, ale ke spáse. Nevíme však, který den nebo hodinu se vrátíš. Kéž je tvá církev stále místem, kde se vzájemně povzbuzujeme a budujeme. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Děkujeme ti, že v naší zemi, přes všechny hospodářské krize a politické těžkosti, má většina z nás co jíst a kde bydlet. Dávej všem vůdcům národů a států moudrost a pokoru, aby se právo a spravedlnost rozlévaly po všech zemích světa. Uč i nás rozdělovat se s druhými o dary které nám dáváš. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Prosíme tě za všechny laskavé lidi, které potkáváme každý den - na ulici, v práci, při odpočinku a zábavě, při volnočasových aktivitách pro společné dobro. Přijmi naše modlitby i za lidi, kteří nám jsou nepříjemní, za protivné šéfy a spolupracovníky, za ty, kteří jen kritizují a popichují, za ty jejichž jednání druhým ubližuje. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Prosíme tě za ty, kdo potřebují uzdravení a zacelení. Použij nás jako posly své lásky a dej jim okusit dotyk své péče. Prosíme tě zvláště za všechny nevyléčitelně nemocné a za ty, kteří chtějí zkrátit svůj vlastní život, protože se pro ně stal jen utrpením. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.
  • Prosíme tě za ty kdo umírají i ty, kteří ztratili někoho blízkého, aby nezůstávali v nevědomosti o naději, kterou mají ve tvém vzkříšení a tvém budoucím příchodu. Kriste, uslyš nás. Odp.: Kriste, vyslyš nás.

Nebeský Otče, dávej nám sílu, když jsme unaveni, udržuj nás bdící, když se stáváme bezstarostnými a naplňuj nás nadějí na příchod tvého Syna ve slávě, když už chceme všechno vzdát. Jen ty nás můžeš zachovat v pravé víře, vyslyš tedy naše modlitby ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jediný Bůh nyní i navěky.

Amen.


Nad dary

Bože a Otče,
to, co přinášíme před Tvou tvář,
jsou jen obyčejné věci.
Věříme, že nám dáš ve své dobrotě
podíl na plnosti svého života.
Prosíme Tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Je to důstojné a spravedlivé Tě chválit,
Bože, náš Otče,
skrze Tvého Syna Ježíše Krista.
Ty jsi ho povýšil na Pána stvoření,
aby Ti jednou předal království:
království věčné a všechno obsahující,
království pravdy a života,
království svatosti a milosti,
království spravedlnosti, lásky a míru.
Pak se každý skloní před jménem Ježíš
a nebe i země bude zvěstovat Tvou slávu.
Proto se všemi anděly a svatými
plni radosti zpíváme (voláme): Svatý...

Po přijímání

Dobrotivý Bože,
děkujeme Ti, že jsi nás nasytil
svým slovem a chlebem života.
Zachovávej v nás svou lásku
a veď nás cestou k sobě
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál

Písně

EZ 270 Prociť, prociť (chorál Wachet auf, ruft uns die Stimme EG 147 pro konec církevního roku - četné úpravy J. S. Bacha aj.)

EZ 360 My čekáme, kdy zavítáš (nebo další z okruhu "druhý příchod")
DEZ 675 Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli
DEZ 690 Soudce všeho světa, Bože
Svítá 398 Zní, zní, zní5. červen 2020
svatodušní kvatembrový pátek
Feria VI. Quatuor Temp. Pentecostes
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Červen >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Nadcházející události