Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Evangelická propria 3/2004

Obsah: liturgický kalendář - 2. až 5. neděle v postní době - svátek Zvěstování narození Pána

Liturgický kalendář - Březen 2004:

1. Založena Jednota bratrská (1457)

2. J.Wesley (1791) / Japonští mučedníci (1630 Nagasaki) 3. Winwaloe, bretaňský opat (6.stol.) 4. Nikolaj Gogol (1852)

7. 2.NEDĚLE V POSTNÍ DOBĚ - REMINISCERE (fialová)

7. Perpetua a Felicitas, mučednice v Kartágu (202/203) 8. Tomáš Akvinský (1274) 10. Arménští mučedníci (320) 12. Řehoř Veliký, (604)

14. 3.NEDĚLE V POSTNÍ DOBĚ - OKULI (fialová)

16. Brendan, mořeplavec a 1.světec Ameriky (575) 17. Patrik Irský (461) / W.Nigg (1988) 18. Cyril Jeruzalémský (386) 19. G.Calixt (1656), M.Weisse (1534) 20. Josef / Joachim z Fiore (1202) / Cuthbert Lindisfarnský (687) / Isaac Newton (1727) 21. Benedikt z Nursie (547) / Thomas Cranmer (1556)

21. 4.NEDĚLE V POSTNÍ DOBĚ - LAETARE (fialová nebo růžová)

22. Jiří z Poděbrad (1471) 23. N.Berdjajev (1948) 24. P.Couturier (1953) / O.A.Romero (1980) 25. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (bílá) 25. Tichon, moskevský patriarcha (1920) 26. Lotyšští mučedníci (1919) / (Prokop Sázavský, pravosl.) 27. Mistr Eckhart

28. 5.NEDĚLE V POSTNÍ DOBĚ - JUDICA (fialová)

30. Jan Klimak 31. Isaac Newton (1727)

-------------- 3. Karel Kryl (1994) 13. Mikuláš z Pelhřimova (1459) / Náboženský mír kutnohorský (1485) 24. Památka obětí bombardování NATO v Jugoslávii 1999 25. Otokar Březina (1929 - 75 let) 28. - letní čas! -------------- Judaismus: 7.Purim

Pravoslavné perikopy:

2.neděle velkého postu Žid 1,10-2,3 Mar 2,1-12 3.neděle velkého postu Žid 4,14-5,6 Mar 8,34-9,1 4.neděle velkého postu Žid 6,13-20 Mar 9,17-31 5.neděle velkého postu Zid 9,11-14 Mar 10,32b-45 V pondělí až pátek se čte (skoro) continuae Genesis k.3-22.27.31.43.45 a Přísloví k.3-23. V sobotu perikopy z Žid a Mar. Zvěstování přesvaté Bohorodice: Žid 2,11-18 Luk 1,24-38

Anglikánské perikopy :

2. neděle v postě 1Tes 4,1 Mat 15,21 3.neděle v postě Ef 5,1 Luk 11,14 4. neděle v postě Gal 4,21 Jan 6,1 5. neděle v postě Žid 9,11 Jan 8,46 Zvěstování Blahoslavené Panny Marie: Iz 7,10 Luk 1,26

Anglikánská perikopa na 5.neděli v postní době (ostatní neděle mají nové kolekty z EA):

Prosíme tě, Všemohoucí Bože, shlédni milostivě na svůj lid, aby tvá dobrota jej v každém čase řídila a chránila jej na těle i na duši. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

(Další kolekty viz justus.anglican.org /ressources/bcp)

************************************

2.neděle v postní době - Reminiscere

Liturgická barva fialová

Pamatuj, Pane, na své milosrdenství a svou dobrotu, která je odvěků. Ž 25,6

Bezbožný se chlubí svou nafoukaností, a chamtivec se odříká Boha a rouhá se mu. Myslí si ve své pýše: Bůh se po tom neptá, Není Boha, to je jeho stálá myšlenka. Povstaň, Pane! Bože, pozvedni svou ruku! Nezpomeň na ponižované. Ty zjednáš právo chudým a člověk už ti nebude na zemi vzdorovat. Ž 10,3-4.12.18 Sláva Otci...

Nebo tentýž žalm vv.4.11-14.17-18

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že za nás Kristus zemřel, když jsme ještě byli hříšníky. Řím 5,8

71. Milý Bože a Pane, tváří v tvář hříchu a smrti jsme ubozí, opuštění lidé a nemůžeme si pomoci sami. Prosíme tě: Drž stráž nad námi i v nás, aby naše tělo bylo uchráněno každého neštěstí a naše srdce všech zlých myšlenek. Skrze Krista, našeho Pána.

72. Pane, ty jsi nám svěřil tento svět, jako se přenechává země svému správci. Pomoz nám, abychom ke světu přistupovali pečlivě a odpovědně. Pomoz nám pro svou lásku.

73. Všemohoucí Bože, ty jsi vydal svého Syna do rukou lidí, a lidé ho zabili. Prosíme tě: Odpusť nám, že klademe překážky tvé nepochopitelné lásce, a dej nám účast na spáse, kterou jsi daroval světu v našem Pánu Ježíši Kristu, tvém Synu, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky.

Izajáš 5,1-7 Řím 5,1-5(-11) Marek 12,1-12 Homilie: Řím 5,1-11 Žid 11,8-10 Continua: Job 2,1-10 Mk 14,(27-)32-42 Marg: 1M,14,17-20 Luk 9,18-22 Jan 8,46-59 2Kor 13,3-6 Gloria in excelsis a Haleluja odpadají

*****************************

Okuli - 3.neděle v postní době

Fialová

I. Moje oči hledí stále k Pánu; neboť on vyprostí mou nohu ze sítí. Ž 25,15

II. Oči našeho Pána se sklánějí k spravedlivým a jeho sluch k jejich volání. Ž 34,16

Když volají spravedliví, Pán slyší* a zachraňuje je z každé jejich nouze. Pán je blízko těm, kdo mají zlomené srdce,* pomáhá těm, kdo mají zdrcenou mysl. Spravedlivý musí mnoho vytrpět,* ale Pán mu z toho všeho pomůže. Pán vykoupí život svých služebníků,* všichni, kdo mu důvěřují, budou zbaveni viny. Ž 34,18-20.23 Sláva Otci...

Nebo tentýž žalm vv.16-23

Kdo položí svou ruku na pluh a ohlíží se zpět, ten se nehodí pro království Boží. Luk 9,62

74.Milosrdný, milostivý Bože, prosíme tě: Vyslyš modlitbu svého lidu, který k tobě volá ve své tísni. Vztáhni svou všemocnou ruku a braň Zlému, aby po nás sáhl. Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

75. Pane, ty jsi nás zavolal, abychom šli za tebou. Mnozí to zkoušeli, ale bylo to nad jejich síly. Dodávej nám sílu, abychom vytrvali na tvé cestě. Tobě buď sláva navěky.

76. Všemohoucí Bože, pro naši spásu dáváš zvěstovat evangelium o utrpení a smrti tvého Syna. Prosíme tě: Dej nám otevřené srdce, abychom poznali jeho lásku a jeho poslušnost, a abychom následovali našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky.

1Král 19,1-8(-13a) Ef 5,1-8a(text kázání) Luk 9,57-62 Continua: Job 7,11-21 Mk 14,43-50(-52) Marginalia: Luk 9,51-56 Luk 12,49-53

Haleluja odpadá (tak i o následujících nedělích postní doby)

********************************

Laetare - 4.neděle v postní době

Fialová nebo růžová

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte všichni, kdo ji milujete. Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku. Iz 66.10.12

Blaze lidem, jejichž silou jsi ty* a kteří jdou upřímně za tebou. Půjdou-li vyschlým údolím, stane se jim pramenitou půdou,* a raní déšť je zahalí požehnáním. Čerpají stále novou sílu k cestě* a uvidí pravého Boha na Sionu. Bůh Pán je jim totiž sluncem i štítem,* Pán jim dává milost a čest.* Nic dobrého Bůh neodepře svým zbožným. Ž 84,6-8.12 Sláva Otci...

Nebo tentýž žalm vv.6-13

Nepadne-li pšeničné zrno do země a nezemře, zůstane samo. Když však zemře, přinese mnohý užitek. Jan 12,24

77. Pane Ježíši Kriste, ty jsi vydal svůj život do moci smrti. My bychom si svůj život rádi podrželi a ochránili. Prosíme tě: Vezmi nás s sebou na svou cestu, abychom s tebou našli pravý život. Tobě buď sláva navěky.

78. Pane Ježíši Kriste, ty jsi šel před námi cestou poslušnosti a skrze smrt jsi pronikl až k životu. Prosíme tě: Dej, abychom tě následovali a trpělivě nesli ovoce, neboť ty s Otcem a Duchem svatým žiješ a vládneš odvěků navěky.

79. Bože, ty jsi pramenem všeho života. Ty jsi nám zaslíbil nový život a chceš nás povzbudit na naší cestě. Děkujeme ti za to a prosíme: Ukaž nám, že v tobě je život. Pomoz nám důvěřovat tvým zaslíbením. +

Iz 54,7-10 2Kor 1,3-7(text kázání) Jan 12,20-26 Continua: Job 9,14-23.32-35 Marek 14,53-65 Marginalia: 5M 8,2-3 Amos 8,11-12 Jan 6,(23-25)26-29

******************************************

Judika - 5.neděle v postní době - Smrtelná

Fialová

Bože, pomoz mi dosáhnout mého práva a zachraň mě! Tys přece má síla, Bože!

Ujmi se mé pře s bezbožným lidem,* zachraň mě před falešnými a zlými lidmi! Proč musím chodit tak smutný,* když mě můj nepřítel tísní? Sešli světlo své a pravdu svou, ty ať mě vedou, dovedou* ke tvé svaté hoře, k příbytku tvému. Přistoupím k Božímu oltáři,* k Bohu, jenž je mou radostí. Sláva Otci... Ž 43,1-4a (nebo celý)

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Mat 20,28

80. Laskavý Bože a Otče, abys nás zachránil dopustil jsi utrpení a smrt svého vlastního Syna. Prosíme tě, pomoz nám, abychom v této postní době rozjímali o oběti Ježíše Krista a zůstávali stále v tvé lásce. Prosíme skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků navěky.

81. Pane Ježíši Kriste, byl jsi poslušný až k smrti na kříži. Stal ses nám tak zárukou svobodného života. Vezmi nás s sebou na svou cestu a pomáhej nám, abychom s tebou překonávali utrpení a smrt. Tobě buď sláva navěky.

82. Pane Bože, svatý Otče, ty jsi ustanovil svého Syna veleknězem a prostředníkem svého lidu: Pomoz nám, abychom s vírou přijali jeho oběť za nás a důvěřovali jeho přímluvě. Skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista.

1M 22,1-13 Žid 5,7-9 Text kázání: Marek 10,35-45 Continua: Job 19,21-27 Marek 14,66-72 Marginalia: Jer 15,(10.15)16-20 Mich 3,9-12 Žid 7,24-27 Žid 10,11-14(15-17)18 (Žid (4,14-)5,7-9(-10) Žid 13,12-14)

******************************

25.3. Zvěstování narození Pána

Liturgická barva bílá V postní době odpadá haleluja.

Blahoslavená jsi, že jsi uvěřila! řekla Alžběta Marii, protože se splní to, co ti řekl Pán. Luk 1,45

Mé srdce se raduje v Pánu, mám radost ze své spásy. Nikdo není tak svatý jako on, nikdo mimo něj, nikdo není skála jako náš Bůh. Luk silného je zlomen, a slabí jsou opásáni silou. Pán činí člověka chudým a činí ho bohatým, ponižuje a povyšuje. 1Sam 2,1-2.4.7

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy a podřízeného Zákonu. Gal 4,4

Kolekta z vánoc nebo z Navštívení Marie:

230. Všemohoucí Bože, ty jsi vyvolil chudé, ponížené a ty, kdo v očích světa nic neznamenají. Vyvolil jsi Pannu Marii, aby byla matkou tvého Syna, a tím jsi ukázal svou lásku k nám. Dej, abychom se i my s pokorou otevřeli tvému slovu a oslavovali tvé divy. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky.

Iz 7,10-14 Gal 4,4-7 Lk 1,26-38

Anglikánská perikopa ke Zvěstování:

Prosíme tě, Pane, vylej do našich srdcí svou milost, abychom tak, jako jsme slyšeli andělovu zvěst, že se tvůj Syn Ježíš Kristus stal člověkem, dospěli skrze kříž a utrpení ke slávě jeho vzkříšení. Skrze téhož tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána. Amen.

Vytvořil: Jaroslav Vokoun
Poslední změna: čtvrtek, 30. prosinec 2004 @ 01:33:54

17. listopad 2019
22. neděle po Trojici
Dominica XXIII. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Listopad >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Nadcházející události