Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Středa Svatého týdne

Perikopy

První čtení: Iz 50:4-9a

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.
Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.
Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.
Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí!
Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli.
(CzeCEP)

Mezizpěv: Ž 70

Pro předního zpěváka. Davidův, k připamatování.
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Ať se zardí hanbou ti, kdo mi o život ukládají, ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi zlo přejí.
Za svou hanebnost ať musí couvnout ti, kdo mi říkají: "Dobře ti tak!"
Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: "Bůh je velký" ti, kdo milují tvou spásu. [ (Psalms 70:6) Ponížený jsem a ubohý, Bože, pospěš ke mně! Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej, Hospodine! ]
(CzeCEP)

Druhé čtení: Žd 12:1-3

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
(CzeCEP)

Evangelium: J 13:21-32

Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: "Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí."
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví.
Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku.
Na toho se Šimon obrátil a řekl: "Zeptej se, o kom to mluví!"
Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: "Pane, kdo to je?"
Ježíš odpověděl: "Je to ten pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji." Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu.
Tehdy, po té skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: "Co chceš učinit, učiň hned!"
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.
Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým.
Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. byla noc.
Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: "Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm;
Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned.
(CzeCEP)

Úvodní liturgie

Vstupní modlitby (kolekty)

Všemohoucí Bože,
tvůj Syn a náš Spasitel
prošel ponížením v lidských rukou
a utrpením na kříži.
Dej, ať jej následujeme na jeho křížové cestě
a nacházíme v ní cestu života a pokoje.
- elca -

Slavení Eucharistie

Modlitba nad dary chleba a vína

Preface

Modlitba po přijímání (postcommunio)

Závěrečná liturgie

Požehnání

24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události