Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Zelený čtvrtek

Perikopy

První čtení: Ex 12:1-14

Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:
"Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce.
Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu.
Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka.
Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz.
Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet.
Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst.
Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami.
Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi.
Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm.
Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka.
Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.
Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.
Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení.
(CzeCEP)

Mezizpěv: Ž 116:1-2;12-19

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,
sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.
Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.
Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno.
Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,
v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.
(CzeCEP)

Druhé čtení: 1K 11:23-26

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku."
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
(CzeCEP)

Evangelium: J 13:1-17;31b-35

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.
Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil,
Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,
odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se;
pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.
Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
Ježíš odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš."
Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."
Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!"
Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni."
Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí.
Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil?
Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.
Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.
Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.
Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.
Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: "Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm;
Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned.
Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."
(CzeCEP)

Úvodní liturgie

Vstupní modlitby (kolekty)

Bože, náš Otče,
večer před svým utrpením
ustanovil Tvůj milovaný Syn hostinu své lásky
jako znamení nové a věčné smlouvy s Tebou.
Dej, ať nás jeho láska naplňuje
a ať ji předáváme dál svým sestrám a bratřím,
skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým žije v našem středu
nyní i navěky.
- skc -

Veliký Bože, náš Otče,
lámeme spolu chléb, pijeme z jednoho kalicha
a přijímáme tělo a krev Tvého Syna Ježíše Krista.
Učiň, ať z jeho moci žijeme v lásce a míru,
neboť jsme v tomto světě jeho tělem.
Tobě buď čest a chvála na věky.
- skc -

Svatý Bože, zdroji vší lásky:
v noci kdy se za nás vydal
nám Ježíš dal nové přikázání
abychom se navzájem milovali
jako on miloval nás.
Napiš toto přikázání do našich srdcí
a dej nám ochotu sloužit jeden druhému
tak jako byl služebníkem všech
tvůj Syn Ježíš Kristus
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.
- elca -

Věčný Bože
ve sdílení pokrmu tvůj Syn ustanovil
novou smlouvu pro všechny lidi
a umýváním nohou nám ukázal důstojnost služby.
Dej ať mocí tvého svatého Ducha
mohou tato znamení našeho života ve víře
stále znovu mluvit k našim srdcím,
sytit naše duše a občerstvovat naše těla
skrze tvého Syna Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh
po všechny věky věků.
- elca -

Bože, náš dobrý a laskavý Otče,
chceme slavit hostinu lásky, kterou nám odkázal Tvůj Syn,
který se z lásky k nám vydal až do krajnosti.
Dej, ať nás jeho večeře sjednocuje.
Dej, ať všichni křesťané najdou cestu k jednomu stolu,
stejně tak, jako věříme, že se všichni bez rozdílu jednou sejdeme
na věčné hostině ve Tvém království,
které nám svým utrpením otevřel Ježíš Kristus, náš bratr a Pán,
který s Tebou v jednotě Ducha svatého
žije a všechen život tvoří na věky věků.
- skc -

Slavení Eucharistie

Modlitba nad dary chleba a vína

Dobrotivý Otče,
dnes nám Tvůj Syn dal příklad své sloužící lásky.
Ať jsou naše dary znamením,
že jsme připraveni přijímat jeden druhého tak,
jak jsi nás přijal Ty v Ježíši Kristu,
Tvém Synu, našem Pánu a bratru.
- skc -

Preface

Modlitba po přijímání (postcommunio)

Děkujeme Ti, dobrý Bože,
že jsme se dnes, při večeři Tvého Syna,
posilnili pro naši životní cestu.
Shromažďuj nás stále znovu ke společenství jeho stolu
až do té doby, než Tě budeme bez přestání chválit a velebit
při nebeské hostině věčného života na věky věků.
- skc -

Závěrečná liturgie

Požehnání

24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události