Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Liturgie v římsko-katolickém pohledu

Úvodní příspěvek prvního setkání ve Lštění v listopadu 2002.

"Liturgie je aktivní společenství velekněze Ježíše Krista a jeho církve vedoucí k posvěcení člověka a k oslavě nebeského Otce." Souvislost s kultem: "Liturgie představuje celý veřejný kult mystického těla Ježíše Krista, a sice jeho hlavy i údů." Posun v chápání kultu, vřazení i katabatické linie - viz dále.

V liturgickém slavení je zpřítomňován a uskutečňován Boží plán spásy v Kristu, Boží mysté-rion (dějiny spásy). Jde o kultické zpřítomnění Ježíšových spásných činů uprostřed slavící obce. Cír-kev se v liturgii zjevuje jako znamení tajemství (sacramentum), nikoliv ale staticky, nýbrž dynamicky "v akci". (Dějiny jako spásný dialog mezi Bohem a člověkem.) Velikonoce jako šifra Ježíšova života: Ježíš prožíval celý život v perspektivě velikonočního tajemství, jako sebevydanost a pro-existenci; velikonoční mystérion je tedy určující a z toho plyne pojetí liturgie jako velikonoční slavnosti: V liturgickém slavení je Kristovo mystérion v síle Ducha svatého vykonáváno (exercetur), zpřítomňováno (representatur), stále trvá (perpetuat), je celebra-tivně aktualizováno. Pneumatická přítomnost událostí spásy skrze víru. Anamnésis není opakování (toť posun proti středověkému vnímání) ani vzpomínání (to zase připomínka vhodná pro evangelíky). Základní způsoby Kristovy přítomnosti v liturgických úkonech (posun: dříve církev jednala a Kristus byl tomuto jednání přítomen, dnes v liturgii jedná přímo Kristus; Kristus je Velekněz (jedi-ný kněz Nové smlouvy) a liturg): - ve shromáždění - v osobě předsedajícího - ve slově - ve svátostech - pod eucharisticými způsobami. Dále zůstává přesvědčení, že "mše vrcholí v přítomnosti eucharistické" (proto je také obětní stůl cent-rem bohoslužebného prostoru). Objekt liturgického slavení: aktualizované Kristovo mystérion Subjekt liturgického slavení: Christus totus, celý Kristus, tedy hlava i mystické tělo, církev. Hlavním celebrantem je Kristus, koncelebrantem je celé shromáždění; kněz je "ikonou" Krista a jedná in persona Christi capitis (Nositel služebného kněžství je služebníkem společného kněžského povolá-ní všech pokřtěných). Primární subjekt: Kristus. Sekundární subjekt: církev, závislá na svém Pánu. Konkrétním subjektem je pak hiararchicky uspořá-dané shromáždění místní církevní obce, kde "každý věřící je liturgem". Liturgie jako dialog (přítomný!) mezi Bohem a člověkem (posun oproti dřívějšímu pojetí kultu): prvotní je linie sestupná, katabatická, spásonosná (při správném setkání s Bohem zakouší člo-věk spásu), skrze kterou je člověk posvěcen, odpovědí se realizuje linie vzestupná, anabatická, slavící (správně se s Bohem setkat znamená také správně Bohu odpovědět), skrze kterou je Bůh člověkem oslaven; "mezitím" vzniká společenství, kionónia. Boží sebesdílení dává vzniknout společenství. Tedy znovu, pořadí: katabasis (spása), diabasis (společenství), anabasis (sláva) = v tom se skrývá i "sché-ma" Kristova života: vtělení - pozemský pobyt - oslavení ve smrti a vzkříšení. Dynamika liturgické oslavy (modlitby): 1) anamnéze - oslavné vypočítávání událostí spásy 2) epikléze - prosba (k Duchu svatému) o Boží dary, která vyvěrá z anamnéze. Před anamnézí bývá anaklé-ze, po epiklézi doxologie. V liturgii dochází k synergii (součinnosti) Ducha a církve, navíc v rozměru "rozdvojené eschatologie" - "už ano" a "ještě ne zcela". Liturgie jako symbolické dění: neviditelné se zjevuje ve viditelném (s tím souvisí i zapojení těla). Cesta od subjektivismu (našeho prožívání) k objektivismu: liturgický symbol je "objektivní", jednoznačně interpetovatelný (to ovšem předpokládá redukci liturgických prvků na liturgické archety-py, základní způsoby jednání - Kunetka s. 62), ostřejší pojetí L. Pokorného, s větším důrazem na ob-jektivitu liturgického dění a zprostředkování spásných skutečností, ex opere operato apod.- s. 15 a 25 v Pokorného Liturgice I. Z faktu inkarnace (Ježíš je "obrazem Boha neviditelného") plynou 3 roviny symbolů v liturgii: 1) Kristus: prvotní svátost (Ursakrament) 2) Církev: základní svátost (Grundsakrament), znamení přítomnosti Kristovy vzkříšené existence ve světě 3) jednotlivá svátostná znamení, viditelná znamení neviditelné Boží (Kristovy) mi-losti, uskutečnitelná vždy jen v církvi. Bohoslužba je shromáždění ke slavení Kristova velikonočního tajemství a toto shromáždění je církev. Křesťanská neděle znamená: shromáždit se ke slyšení Božího slova a k účasti na eucharis-tii - už v počátcích křesťanství; k tomu ovšem centrální úloha eucharistie ve mši. Skrze činnou účast věřících (na Kristově tajemství a na liturgickém dění, což obojí vyrůstá ze skutečnosti křtu) slaví celé shromáždění (společné, sacerdotální kněžství), vedle toho, resp. v podřízení tomu, existuje i služebné (presbyterální) kněžství, kněz vystupuje "v osobě hlavy církve", viz výše. Ars celebrandi: a) náboženský rozměr slavení b) sociální rozměr slavení c) kosmický rozměr slavní Liturgie jako dílo trojjediného Boha: Trinitární dynamika Božího plánu spásy: Otec - po-čátek a cíl dějin spásy, Syn - ve vtělení spojen s každým člověkem, Duch svatý - seslaný k láskyplnému přijetí (přijímání) spásy v našich srdcích. Požehnání je požehnání Ducha od Otce v Synu. Katabasis i anabasis má trojiční strukturu - katabasis: od Otce skrze Syna v Duchu, ananbasis: v Duchu skrze Syna k Otci. Trinitárnost umožnuje přítomnost (Boha). Proto skončeme doxologií: Sláva Otci skrze Syna v Duchu svatém! Literatura: především: F. Kunetka: Slavnost našeho vykoupení: nástin liturgické teologie, Kostelní Vydří 1997. dále: L. Pokorný: Liturgika. 1, Základy liturgická teorie, Praha 1974. A. Adam: Liturgika : křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha 2001.

Vytvořil: Jan Černý
Poslední změna: čtvrtek, 30. prosinec 2004 @ 01:33:28

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.
24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události