Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Liturgie v kapli sv. Václava v Bohnicích

Komentovaný liturgický pořad evangelických bohoslužeb, které v kostele sv. Václava v Psychiatrické léčebně v Praze - Bohnicích slouží farář Tomáš Drobík.

VSTUPNÍ ČÁST Salutatio Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Stupňová modlitba- Žalm 43 zpívaný dle II. gregoriánského modu Apoštolský pozdrav, zpívaný: Milost Pána našeho Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi Vámi. Amen

Přivítání Vítám vás v ekumenickém kostele sv. Václava. Dnes je středa x. týdne. Následuje úvod do bohoslužby.

Adiutorium - zpívané dle Evangelického zpěvníku Pozdvihuji očí svých k horám. Odkud by mi přišla pomoc? Pomoc má jest od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Responzoriální Kyrie: Pane, byls poslán uzdravovat a napravovat. Proto jsme zde a společně voláme: Pane, vítáme tě. Pane, vítáme tě. Přišel jsi setkat se s hříšníky, pozvat je k sobě a naplnit je pokojem. Kriste, vítáme tě. Kriste, vítáme tě. Sedíš po pravici Otcově, zastáváš se nás a neopouštíš nás. Pane, vítáme tě. Pane, vítáme tě.

Kolekta Modleme se: --- Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

SLUŽBA SLOVA 1. čtení Poslyšme čtení z knihy---

Slyšeli jsme slova svatých Písem. Zpěv žalmu dle Korejsova zpracování Žalm XY + K z

Zpěv před evangeliem Haleluja. --- Haleluja.

Evangelium: Pán s Vámi. I s tebou. Povstaňme a poslyšme slova evangelia dnešního dne podle sepsání --- : Sláva tobě, Pane. --- Slyšeli jsme evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.

Homilie ticho Buď "Kanzelssegen": Pokoj Boží, který převyšuje každý rozum uchovej vaše srdce a smysly v Ježíši Kristu. Amen.

nebo veřejná zpověď, příklad: Pokořme se před svatým Bohem, skloňme své hlavy a v tichosti srdcí mysleme na svá provinění, na své nesplně-né úkoly a nevyužitá obdarování.

Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Mysleli jsme na zlo, mluvili jsme bez lásky a jednali nespravedlivě. Hřešili jsme proti tobě v myšlenkách, slovech i skutcích tím, čeho jsme se dopustili i tím, co jsme zanedbali. Před tebou, Bože, svůj hřích vyznáváme. Jestliže tomu tak je, odpovězme: Vyznáváme. Vyznáváme.

A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého Syna Ježíše Krista, našeho krále, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Je-li tomu tak, vyznejme: Věříme. Věříme.

Pamětlivi toho, co náš Pán řekl o čistém srdci, odkládáme nyní všechen hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Je-li tomu tak, vyznejme: Odpouštíme. Odpouštíme.

Absoluce: Všemohoucí Bůh, Otec veškerého milosrdenství vydal na smrt svého Syna, a vzkřísil ho z mrtvých. Skrze Ducha svatého, který nám byl dán je Boží láska vylita do našich srdcí. Proto vám odpouští hříchy a naplňuje vás pokojem Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen.

Pozdravení pokoje: D: Poznejte se v Pánu! Nikdo ať není proti druhému, nikdo ať není pokrytec! Odpouštějte, jako Bůh odpustil vám! Přijímejte se navzájem, jako Kristus přijal vás ke slávě Otce! K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nehleď na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své svaté vůle jí daruj pokoj a jednotu, ty, který žiješ a kraluješ od věků na věky. Amen.

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou! Podejte si pravice se slovy: "Pokoj tobě". Apoštolské krédo + Zpěv písně

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

Ohlášky Přímluvné modlitby (zpívané nebo jiné) + Modlitba Páně

Poslání: Jako slova poslání si opakujte a žijte tato slova: Požehnání, př.: Skloňte svá srdce před Bohem, přijměte a přivlastněte si jeho požehnání: Hospodin ať vám žehná a chrání vás! Hospodin ať nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostivý! Hospodin ať k vám obrátí svou tvář a daruje vám pokoj. Požehnej Vás všemohoucí Bůh, Otec, i Syn i Duch svatý. Amen.

Itte: Jděte ve jménu Páně.

Komentář: Bohnická bohoslužba má jiné zadání, koná se pro různé lidi, vlastně ani nevíme pro jaké. Je to bohoslužba feriální; bez varhaníka i bez zpěváků. Začátek: stupňová modlitba podle gregoriánského chorálu. Hudba se podřizuje textu. Responsoriální KYRIE začíná adiutoriem; lid odpovídá (viz. pořad - kursiva). Pane/Kriste vítáme tě - důraz na vítání. Aklamace u čtení: Slyšeli jsme slovo živého Boha. Korejsův žalm - text podle ekumenického překladu, jinak to má jen, když to nevyjde do not, není to ale syrová gregorianika jako u modlitby stupňů. Lidé mají v lavicích natištěné papíry s antifonami. Před evangeliem zpíváme Haleluja (podle Heiler-Messe: 30. léta 20. st., galikánský ritus). Aklamace: "Radostná zvěst ať nás osvobodí od hříchů" říká podle řím. misálu farář sám, já to používám jako odpověď na evangelium v době postní, kdy se nezpívá Halejula. Veřejná zpověď je podle EZ a Limy. Absoluce: všechny eulogické modlitby (dobrořečící) mají strukturu anakléze, anamnéze, epikléze (tady je slovem o odpuštění), doxologie. Pozdravení po-koje - delší úvod - aklamace, kterou lze změnit (měl by říkat diakon). Následuje krátká modlitba - prosba o pokoj, pak teprve výzva ke vzájemnému pozdravení. Vyznání vin není v Bohnicích vždycky, až teď před koncem církevního roku. Na rozhřešení ve formě eulogické modlitby bych trval - třeba pokaždé jinak, ale vždy s prvky eulogické modlitby. Pro čtení používám v Bohnicích feriální lekcionář. Jako 3. čtení (vyslání) používám to, které se četlo v neděli v kostele, pokud to nejde přímo proti logice bohoslužby.

Následný rozhovor se točil kolem Ekumenického lekcionáře a možnosti přiblížit evangelickou bohoslužbu ekumenickému kontextu. Změna liturgie (otevření ekumenické) probíhala v Kobylisích v souvislosti s širokým otevřením sboru - pro diakonii, pro službu homosexuálním bratřím a sestrám, korejským křesťanům.

Vytvořil: Tomáš S. Drobík
Poslední změna: čtvrtek, 30. prosinec 2004 @ 01:33:28

1. říjen 2020
čtvrtek po 16. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události